Farsi

من یک سیاستمدار شهرداری از وانتا(Vantaa) هستم. قبلا در رشته ی بهداشت عمومی درس خوانده ام. در حال حاضر مربی زمینه های فرهنگی و اجتماعی ودانشجوی کارشناسی ارشد علوم اداری هستم. من همچنین عضو هیئت اجتماعی و بهداشتی شهر وانتا ، شورای حزب سیاسی سبز و هیئت زنان سبز هستم.

من در انتخابات شهرداری سال ۲۰۲۱ در شهر وانتا (Vantaa) کاندید هستم. هدف من ساختن شهری سالم، اشتغال زا، سبز، توسعه گر و خواهان برابری بین افراد است. آیا شما هم وانتا را مثل من می بینید؟

‎من معتقدم که خدمات بهتر شهری به نفع همه ساکنان است. وانتا نباید خدمات را طبق حداقل الزامی قانون تهیه کند، بلکه خدمات بایدکلی و همه جانبه باشند. خدمات بهتر و همه جانبه مارپیچ مثبتی را در مسیر رفاه و سلامت‌ و همچنین جذب شهروندان فراهم می سازد.

‎وانتا به شدت توسط پاندمی کرونا مورد ضربه قرار گرفته و بنیان اقتصادی این شهر متزلزل شده است. با این حال در زمینه ی تجارت بین المللی و فنلاندی وانتا در عالی ترین موقعیت و جایگاه قرار دارد. باقوت دادن به بر پا کردن شرکت های نوآفرین، شتاب کسب و کار ،تشویق در کارآفرینی و کمک به برقراری ارتباط بین ارائه دهندگان شغل با افراد جویای کار ، وانتا می تواند به سرعت به مسیر رشد خود بازگردد.

‎وانتا به طور پیوسته در مسیر رسیدن به هدف خنثی سازی کربن در سال 2030 است. ولی شرط رسیدن به این هدف به کار گیری تمام ابزاری است که وانتا در اختیار وانتا است.
‎به عنوان مثال سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی باید همراه با برنامه ریزی کارآمد شهری باشد.

‎ محکم کردن معیارهای برابری بین شهروندان جزو مسیولیتهای شهر داری به حساب می آید. وانتا بایدبه عنوان مثال در برابر تبعیض نژادی و اجتماعی، همه ی جنبه های خشونت و اذیت و آزار در مکتبها انعطاف ناپذیر باشد. برای ریشه کن کردند تبعیض
‎وانتا باید به عنوان مثال در استخدام کارجویان از کاربردهای ناشناسی استفاده کند.